۳- به پسرم

وبدين سان تو آمدی

به همراه شکوفه ها و نغمه های پرنده ها

و بدين سان تو هم زاييده شدی

 به همراه نسيم بهاری و بانگ شبانگاهی

و قدم بر اين راستای زندگی نهادی

چشمان منتظرم را تو آرامش بخشيدی

وقلب پر طپشم را نيز...!

اضطراب و بيقراريم را تو پايان دادی

و در آغوشم ماوا  گرفتی

واينک تو قدم در هفت ماهگی نهاده ای

در ميان راه هستی....!

به پيش نازنيم ،

به پيش کوچولوی عزيزم ،

به پيش همه هستيم ،

هو....م نازنينم به پيش .

چون کوه قوی و مستحکم باش

چون آب چشمه ساران پاک و زلال باش

و چون از جنس مردی پس يک   مرد      باش.!!!

    ۲۵ / ۹ /۶۷

/ 0 نظر / 3 بازدید