رنگین کمان حیات

در آخرین روزهای  اردیبهشت

گلدان کوچک و خشکیده ام

که سالها در روی ایوان

ودر کنج خلوت حیاطم

به دست فراموشی سپرده شده بود

بارور گشت !

و شاخه ای سبز ومملو از بهار

گلدان کوچک و خشکیده ام را

طراوت وتازگی بخشید.

ورنگین کمان حیاتم شد.

و آنچه را که فراموش گشته بود

زنده ساخت .

........

نامش را منبع خیر ونیکی گذاشتم .!هورمزد

/ 1 نظر / 5 بازدید