احساس خوب

امروز کلا احساس خوبی نداشتم وخيلی احساس خستگی ميکردم ولی يک ايميل آنهم از آن سر دنيا واز کسی که اصلا انتظارش را نداشتی چقدر ميتواند روزت را عوض کند.از دخترعمویی که سالهای سال پيش به امريکا مهاجرت کرده بود وهيچ خبری ازش نداشتم ناگهان ايميلی دريافت کردم که واقعا باورم نميشد چقدر احساس خوبی است .خيلی جالب است دوری ومسافت وگذشت سالها هنوز نتوانسته او را عوض کند . اميدوارم  بعد مسافت نتواند هيچوقت ادمها را از هم دور کند.امروز چه روز خوبی است.

/ 0 نظر / 2 بازدید