روز تولد

به روز تولد عزیزترین وگرانبهاترین موجود زندگیم چند روزی بیشتر باقی نمانده است .دلم میخواهد تمام دنیا را برایش آذین ببندم . تمام عشق وعلاقه ام را به این موجود زاده از وجودم اهدا کنم .باید بهش بگم با صدای بلند و با فریاد ( کسی از فردا خبر ندارد .شاید سال دیگر نبودم تا بهش بگم ):

((پسرم ،عزیزترین عزیزم ،همه وجودم ،لبخند لبهام ،طپش قلبم ، نور چشمام وآرامش روح و روانم جاوید وپاینده باشی با عمری به بلندای ابد .  فرخنده و باشکوه باد روز تولدت سی ویک اردیبهشت ماه.

/ 0 نظر / 22 بازدید