به پدرم

سلام پدرم خوبی مهربانم .؟سالهاست که دیدار به قیامت افتاده و من بیتاب دیدار توام.هیچ میدانی در تمام این سالها چه بر من گذشته ؟میدانی چندتا پله را بدون کمک و تشویق تو بالا رفتم و امیدوارم بودم تو میدانی وته دل خوشحالی .میدانی چند تا پله را به روش تو ایستادم و هورمزد را به بالا رفتن  تشویق کردم در حالیکه خودم به حمایت و دستهای گرم تو بینهایت نیاز داشتم و ته دلم میگفتم پدر مرا ببخش که در گذشته متوجه تشویقهایت نبودم.پدر هیچ میدانی از وقتی رفته ایی کوهی را بر دوش خود احساس میکنم که بسیار سنگین است . پدر تا وقتی کنارم بودی خیلی چیزها یادم دادی .یادم دادی مردباشم،یادم دادی شجاع باشم ،یادم دادی در مقابل سختیها بایستم  اماهیچوقت یادم ندادی با نبود تو چه کنم .که نه به مردی  بستگی دارد ونه به شجاعت ونه به سختی .این نبودت جانفرساست .روزت مبارک

/ 0 نظر / 44 بازدید