۵-به پسرم

فرزند من يعنی من  د يگر  من  ، يعنی من دومم، يعنی من تنها نيستم ، من بار ديگر کالبد گرفته ام . در سيمای او ، نگاه و اطوار و سخن و سکوت و........وجود او خود را می بينم که در برابرم تجلی يافته است . چه کسی بيشتر از فرزند ، خود آدمی است؟؟؟؟

(دکتر شريعتی)

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید