سکوت

نميدانم چه کسی گفته سکوت علامت رضاست ولی هرکس بوده خيلی بيخود گفته چراکه سکوت  معنی مهمتری هم داره يکيش اين که طرف مقابل ارزش همصحبتی را باهامون نداره وسکوت را انتخاب کرده ايم ويا اين که از شدت خشم ونفرت حوصله حرف نداريم و باز سکوت را انتخاب کرده ايم ويا اينکه تا حالا هر چی گفتيم ديديم بی نتيجه بوده ودر نتيجه به علت اول رسيديم و باز هم سکوت را انتخاب کرده  ايم  بهر صورت مطمئنا اين سکوت  علامت رضا نخواهد بود. اين سکوت آتش زير خاکستری است که اگر به فرياد تبديل شود هيچ چيز نميتواند  جلوی آن را بگيرد.!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید
دنیا

سلام زيبا بود .. موفق باشی عزيز ..اولش يار دقايقش شدم . عينهو دوستای سابقش شدم .. نمی خواستم ولی اون ولم نمی کرد .. عاقبت زورکی عاشقش شدم .