شهریور

طی روزهای گذشته بارها نوشتم وقبل از ارسال پاکش کردم نمیدونم این بار چه میکنم ؟کلا توی این دو ماه هر سال دل من کنده است کنده وزیر ورو . طی این دوماه شهریور ومهر  بسیار بد اخلاق وکج خلق میشم و تحمل هیچکس وهیچ چیز رو ندارم .حتی حوصله نوشتن رو هم ندارم . مثل همون دلقک میگم و میخندم وروز رو  سپری میکنم .صبحها به زور از جا بلند میشم وتمام روز سعی میکنم  گلو درد ناشی از بغض این روزها رو همراه خودم یدک بکشم .در روز صد بار فکر  رفتن به  خونه پدر به سرم میزنه ومیدونم که اگر هر روز هم برم فرقی نمیکنه ،دلتنگی نبودش کم نمی شه . بهمین دلیل باز با کارو کار وکار سرم رو گرم میکنم و  وانمود میکنم که خوبم .من خوبم خوبه خوب .

/ 0 نظر / 22 بازدید